Điều khoản và Điều Kiện Phân Phối

Để trở thành nhà phân phối ủy quyền của Cty Bio Cleanse, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận này.

Xin hãy đọc Thỏa Thuận này cẩn thận trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ Cty Bio Cleanse như một nhà phân phối. Bằng việc đăng ký chương trình phân phối của Cty Bio Cleanse, bạn thể hiện việc đồng ý Thỏa Thuận này và các điều khoản cũng như điều kiện của nó.

Điều khoản Sử Dụng Chương trình Phân Phối Cty Bio Cleanse. Thỏa Thuận Phân Phối (Bản “Thỏa Thuận”) được tạo ra giữa Cty Bio Cleanse, và bạn - Nhà Phân Phối của Cty Bio Cleanse.

Để trở thành Nhà Phân Phối ủy quyền của Cty Bio Cleanse., bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận này. Xin hãy đọc kỹ Thỏa Thuận này trước khi đăng ký để trở thành Nhà Phân Phối. Bằng việc đăng ký chương trình phân phối của Cty Bio Cleanse, bạn thể hiện việc đồng ý Thỏa Thuận này và các điều khoản cũng như điều kiện của nó. Nếu như bạn không chấp thuận Thỏa Thuận này, thì không cần phải chấp nhận.

THỜI HẠN THỎA THUẬN

Bản thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn phân phối của bạn và sẽ kết thúc bởi việc chấm dứt của bất cứ bên nào.

Việc chấm dứt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng việc cho bên kia biết thông báo về việc chấm dứt.

VIỆC SỬA ĐỔI.

Bằng việc đăng Thông Báo Thay Đổi hoặc hợp đồng mới trên địa chỉ này, chúng tôi có thể thay đổi bất cứ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi. Những sửa đổi có thể bao gồm, nhưng không giới hạn việc thay đổi phí giới thiệu, phí thường niên, phí thủ tục và luật Chương Trình. Nếu bất cứ thay đổi nào BẠN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN, bạn có thể yêu cầu chấm dứt Thỏa Thuận này.

Nếu bạn TIẾP TỤC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH theo bài đăng Thông Báo thay đổi hoặc thỏa thuận mới, nó sẽ được coi rằng bạn đã chấp nhận những thay đổi.

PHÍ ỦY NHIỆM

 

Bạn sẽ nhận được % chi phí bán sản phẩm như đã nói ở trên với mỗi sản phẩm được đặt hàng qua đường dẫn Phân Phối của bạn. MỌI sản phẩm và bộ sản phẩm đều có % phí ủy nhiệm như nhau.
 
Phí giới thiệu sẽ chỉ thu lại được trong khi chúng tôi đang chấp nhận đơn đăng ký Phân Phối và thông báo chấm dứt. Việc Sẽ được thanh toán khi tiền ủy quyền của bạn đạt 100USD. Phí sẽ được trả vào tuần đầu tiên của mỗi tháng bởi Cty Bio Cleanse thông qua PayPal. Có một tài khoản PayPal hợp lệ là điều kiện để tham gia chương trình Phân Phối. Bất cứ chi phí hoàn tiền, bồi hoàn, hoặc chi phí từ việc hoàn trả đơn đặt hàng sẽ đảo ngược phí Phân Phối theo quyết định của chúng tôi.

ĐỘ DÀI COOKIE

Mọi đơn đặt hàng từ khách hàng từ trang mạng của bạn thông qua liên kết phân phối tới chúng tôi sẽ kiếm được tiền ủy quyền trong thời gian 30 ngày. Đây là độ dài cookie đặt bởi trang mạng.

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Cty Bio Cleanse sẽ chỉ chịu trách nhiệm với mọi quy trình đặt hàng của khách hàng trên kênh Phân Phối. Khách hàng mua sản phẩm thông qua Bio Cleanse.com sẽ được coi là khách hàng của Bio Cleanse. Giá cả và việc tồn tại sản phẩm của chúng tôi sẽ thay đổi theo thời gian.

Cty BioCleanse.com sẽ luôn luôn định rõ giá bán với khách hàng. Chúng tôi nắm quyền từ chối bất cứ đơn đặt hàng nào không theo quy tắc, cách hoạt động và chính sách của chúng tôi.

NHỮNG GIỚI HẠN WEBSITE

Cty Bio Cleanse nắm quyền không chấp nhận bất cứ trang mạng đưa nội dung có Chương Trình Phân Phối của Cty Bio Cleanse.

KHÔNG THƯƠNG MẠI HÓA THƯ ĐIỆN TỬ

Cty Bio Cleanse không tham gia bất cứ hành động gửi thư điện tử thương mại (ví dụ như spamming), và mọi nhà Phân Phối được đề nghị chấp nhận điều khoản này. Vi phạm chính sách này có thể dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng này và ngay lập tức bị loại bỏ khỏi Chương Trình Phân Phối của Cty Bio Cleanse, và không được hoàn tiền..

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không thể hiện hay đảm bảo, không đại diện nhằm tôn trọng Chương Trình Phân Phối, không đảm bảo về khả năng kiếm lời của bạn từ Chương Trình Phân Phối của Cty Bio Cleanse. Thêm nữa, chúng tôi không khẳng định rằng hoạt động trang mạng của chúng tôi hoặc Trang Phân Phối sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả gián đoạn hoặc ngưng trệ.

Bằng việc hoàn tất đơn Thỏa Thuận Phân Phối, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc thỏa thuận này và đồng ý với tất cả các điều khoản. Bạn độc lập sử dụng chương trình này và không yêu cầu bất cứ sự đại diện, đảm bảo, hay tuyên bố nào ngoài những quy định trong bản thỏa thuận này.

*Xin hãy nhớ rằng KHÔNG CÓ PHÍ ỦY QUYỀN được trả cho phí mua sản phẩm gốc tại Cty Bio Cleanse. Nói cách khác, bạn không thể tự mua sản phẩm cho cá nhân hoặc trở thành người mua đầu tiên với mục đích cá nhân nhằm hưởng chiết khấu giá của sản phẩm.

Bạn cho biết đã đọc những điều khoản hợp đồng này và bạn chấp nhận chúng bằng việc tiếp tục đăng ký Chương Trình Phân Phối dưới đây.